Aylık arşivler: Mayıs 2013

Eşimin Çok Sevmesi için Etkili Celp

Bu ayetler özellikle bir kimsenin sevgisini, aşkını kazanmak için bu yönde okumalar yapılır. Ayet-i şerif beraberce yazılır ve taşınırsa fayda vermeyeceği sıkıntı yoktur. Okuma zamanı …, okuma sayısı … keredir. Ayetler şunlardır:
Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeh, yekulune hel lena minel emri min şey’in kul innel emra küllehu lillah, yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune lek, yekulune lev kane lena minel emri şey’ün ma kutilna hahüna, kul lev küntüm fi büyutiküm le berazellezine kütibe aleyhimül katlü ila medaciihim, ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yümehhisa ma fi kulubiküm, vallahü alimüm bi zatis sudur*
Muhammedür rasulüllah vellezine meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean sücceden yebteğune fadlen minellahi ve ridvânâ sîmâhüm fî vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incîl ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerahu festağleza festevâ alâ sûkihi yu’cibüz zürraa li yeğiyza bihimül küffâr veadellahüllezîne âmenû ve amilus sâlihâti minhüm mağfiraten ve ecran azîmâ*
Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

Eşinden Sevgi Görme Celbi

Eşinden, sevdiğinden, helalından beklediği sevgi ve muhabbeti bulamayan evinde, yuvasında aşırı huzursuz olan bir kimse bu esmayı muhabbete ait eşref bir saatte …mürekkebi ile yazar ve üzerinide … defa Yâ Vedûd ismi şerifini zikrettikten sonra cavi, masteki ve anber buhurları ile tütsüledikten sonra üzerinde taşımaya devam ederse aralarında son derece kuvvetli sevgi, aşk, muhabbet meydana gelir.

Eşim Beni Hep Sevsin İstiyorum

Mukatil bin Süleyman’dan rivayet edilmiştir. Şöyle diyor:
“Kim sabah namazını vaktinde kılar sonra aşağıdaki duayı … kere okursa bu yöndeki dileği bi iznillah kabul olunur.
Dua şudur:
Allâhümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ ferdü yâ vitru yâ samedü yâ senede menistenede ileyhi yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

konya iş

Konya ve ilçelerinde alınacak elemanlar

İş başındaki zaman alabildiğince yoğunlaştırılır düzenli işgücü hacmi minimize edilir

İş gücünün kendi içindeki rekabeti şiddetlendirerek maliyeti düşürmek ve ücretler arası kutuplaşmayı arttırmak amaçlanır konya iş ilanlarıÜretkenlik (verimlilik) artırılarak sömürü yoğunlaştırılır.

Sonuç olarak toplam kalite yönetimi, maskelenmiş bir “iş yoğunlaştırması” tekniğidir. Kolektif toplumsal bir bütüne ilişkin aidiyet, dayanışma çözülmektedir. Mesleksizleşme, ücretsizleşme, sürekli değişen işbölümüne bağlı olarak işlevsizleşme, sendikaların ve toplu pazarlık süreçlerinin zayıflaması söz konusu olmaktadır. konya iş ilanları İşçi sınıfı kültürü ve sınıf dayanışması yok edilmektedir.

Kalite yönetim sistemleri ile işçi birbirini denetler duruma gelmiştir. Kalite yönetim sistemi ile oluşturulan yeni iş süreci huzursuzluk ve geleceğinden emin olmama durumu yaratıyor, herkes herkesi gözetliyor.

 

“Takım çalışması” konya iş ilanları görünüşte demokratik bir yapıya sahip olmakla birlikte çalışan kişinin gözetlenmesini ve kişinin üzerinde kurulan iktidarı azaltmıyor, tam tersine çoğaltıyor. Kalite yönetim sisteminin tüm işyerlerinde uygulandığı düşünüldüğünde, sendika temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. Sendikal örgütlenmeyi güçlendirmek, işin organizasyonuna, üretim süreci içerisinde işçinin çalışmasına müdahale etmekten de geçmektedir. Bu nedenle sendika temsilcileri; konya cihanbeyli iş ilanları Kalite yönetim sistemlerinin uygulandığı ve belgelendirilmiş işyerlerinde bulunması zorunlu olan Kalite El Kitabını mutlaka edinmeli, ayrıntılı bir biçimde okumalıdır. Kalite el kitabı, kalite yönetim sisteminin tümünü ayrıntılı olarak ele alan bir dökümandır. Bu dökümanda işyerinin sorumlulukları ile işçilerin nasıl çalışmaları gerektiği, konya cihanbeyli iş ilanlarıhangi işçinin hangi işte nasıl çalışacağı yer almaktadır.Kalite yönetim sistemleri içerisinde işçilerin eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. İşyerinde işçilere eğitim verilmektedir. İşçilere verilen eğitimler takip edilmelidir. İşçilerin hangi konularda eğitim aldığı mutlaka bilinmelidir. Hangi işçinin hangi tarihte hangi eğitimi ne kadar süre aldığı not edilmelidir. Eğitimin konusu önemlidir. Eğitimin konusu ile verilen eğitimin aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. konya cihanbeyli iş ilanları Performans değerlendirilmesinde işçilerin eğitim alıp almadıkları kadar bizim için hangi eğitimi aldıkları önem kazanmaktadır. İşçilerin meslekleri ile uyumlu işlerde görevlendirilmeleri gerekir.

 

Bu durum temsilciler tarafından kontrol edilmelidir. konya kadınhanı iş ilanları Hatalı ürün çıkmışsa, bu hatanın nerende kaynaklandığı mutlaka temsilci tarafından da bilinmelidir. Hata işçilerden kaynaklanabileceği gibi kalite yönetiminin de bir aksamasından ya da yanlış düzenlenmesinden de kaynaklanmış olabilir. İş yoğunluğunu artıracak düzenlemelerde, konya kadınhanı iş ilanlarıtemsilciler işçilerin birbirini rakip olarak görmesini engellemelidir. İşin düzenlenmesinde üretim hızının dünyada uygulanan standartlara göre ayarlanması sağlanmalıdır. Bu standartlar, zaman ölçüm teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. Makine parkının yerleşimi çalışmaya uygun değilse, işçilerin bu durumla ilgili şikayetleri varsa, sendika görevlileri ile uygun bir planlama yapılarak işverene yeni yerleşim önerilmelidir. Kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasından konya kadınhanı iş ilanları işveren ya da işveren vekilleri sorumludur. Sendika temsilcileri, kalite yönetim sisteminin uygulanması sırasında işçilere ya da sendikal örgütlülüğe zararı olacak düzenlemeleri ve gelişmeleri izlemeli ve uygun önlemler almalıdır.

 

Kocamın Aldatmaması İçin Celp

Eşini aldatan, yuvasını ihmal eden, kazandığı nafakayı kötü yerlerde harcayan bir aile reisini yuvasına bağlamak amacıyla kırmızı ipek ibrişim alınır. İbrişime … adet düğüm atılır. Her düğümün atıldığı esnada üzerine .. defa aşağıdaki azimet tilavet olunur. Bu tertibin uygulanması esnasında ak günlük ve kizbire buhurlarından yakılır. İşlem tamamlandıktan sonra düğümlü ibrişim ağır taş altına konulur.
İbrişime okunacak azimet:
Küllemâ evkadû nâran lil harbi etfaehallâh* Ve hîle beynehüm ve beyne mâ yeştehûn* Yâ huddâm hâzâ, kûnû aleyhim vekîlen ve a’gıdû nefsi fülan ibni fülâne aniz-zinâ vel harâm. El-Acele2, el-Vâhan2, es-Sâate2*

Etkili Sevgi Celbi Nasıl Yapılır

İnsanların kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti miskianber mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.
Azimet şudur:
Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*
Vallâhu azîzün hakîm*
Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*
Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*
Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

Eşimin Başka Kadınlardan Uzak Durması İçin

Bir kimseyi bir yerden çıkarmak isteyen kimse … kerimesini bir Arabi ayın son Salı günü Merih saatinde siyah bir kağıda veya kurşun bir levhaya yazıp katranla buhurladıktan sonra çıkması matlup kimsenin oturduğu mahallin bir yerine kor ve her günde vefk de yazılı olduğu gibi asr suresini 99 kere okursa istenilen kimse kısa zamanda orayı terk edip kaçar. Vefkte filan ibni filan yerine çıkarılması istenen kimsenin ve annesinin ismi konur.